fbpx
 

Партия МИР пусна сигнал до прокуратурата заради закононарушения на министъра на околната среда и водите

декември 17, 2020

Председателят на политическа партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) Симеон Славчев пусна днес сигнал до главния прокурор Иван Гешев във връзка със сериозни закононарушения на министъра на околната среда и водите Емил Димитров.

В своя сигнал Славчев посочва, че Емил Димитров е издал заповед в нарушение на законовите и нормативните изисквания, както следва: чл. 10 (4) и чл. 18. (1) на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и чл. 5. от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

„Абсолютно недопустимо е който и да било министър да нарушава законите в България“, беше категоричен лидерът на партия МИР Симеон Славчев. Той подчерта, че със закъснялата заповед министърът на околната среда и водите Емил Димитров включва невярна информация и променя месечния график за използване на водата в яз. Камчия – 5,18 млн. куб.м/месец при 49% пълен язовир или наличен воден обем 114,887 млн. куб.м към 14.12.2020 г.

„Ако вземем посочения в тази заповед воден обем и извадим водното количество от мъртвия обем на яз. Камчия, се вижда че има воден ресурс за 12,5 месеца за питейно-битови нужди (114,887 – 49,9/5,18 =12,5)“, каза още Славчев и припомни, че обемът на яз. Камчия е 233,5 млн. куб. м.

„С тези невярна информация на практика министър Емил Димитров спекулира с наличния воден ресурс за питейно-битово водопотребление. Тъй като водите от яз. Камчия се пречистват от двустъпална питейна пречиствателна станция ПСПВ Камчия, оборудвана с утаители и двуслойни пясъчно-антрацитови филтри, то е възможно да се пречистят и водите от мъртвия обем. Така, че наличният в момента общ воден ресурс в яз. Камчия ще покрие питейно-битовите нужди за 22 месеца (114,887/5,18 = 22,18).“, беше категоричен Славчев.

„От действията на министър Емил Димитров е видно първо, че водните първо ресурси на яз. Камчия се управляват неефективно, и второ, че с подаването на грешна информация от негова страна за наличния воден обем в яз. Камчия се цели умишлено предизвикване и обявяване на водна криза за Бургас. Очевидно управляващите не мислят реално за качеството и количеството на водата за българските граждани, а как да бъдат усвоени огромни финансови средства за изграждане на ВиК съоръжения към напоителните язовири Ахелой и Порой и то без работен проект със сезонно изследване на качеството на водата, както и без анализ разходи-ползи, ОВОС и публично обсъждане“, каза председателят на ПП МИР Симеон Славчев.

Той беше категоричен, че издаване на заповед от министъра на околната среда и водите Емил Димитров за строителство на обект за питейно водоснабдяване от значение за националната сигурност е извън неговите правомощия.

В своя сигнал Славчев настоява прокуратурата да направи проверка за управлението и контрола на ползването на водите от питейния язовир Камчия, който е в списъка на обектите от значение за националната сигурност, както и необходимостта от изграждане на нови съоръжения за пречистване на води от 2 напоителни язовири без учредени санитарно-охранителни зони при наличие на питеен язовир с учредени санитарно-охранителни зони и обем 233,5 млн. куб.м, както и на питейна пречиствателна станция „Камчия“, работеща средногодишно под 50% от проектния си капацитет.

mir mir