fbpx
 

ПП МИР предлага 10 мерки за подкрепа на микро, малките и средните предприятия и излизане от кризата   | Морал, Инициативност и Родолюбие ПП МИР

март 17, 2020

Във връзка с извънредната ситуация в страната и най-вече, за да се преодоляването на финансовите, икономическите и социалните последици от Коронавируса в България, Политическа партия МИР предлага правителството да вземе незабавно следните мерки:

  1. Да се кредитират безлихвено чрез Българската банка за развитие за срок от две години микро, малките и средни предприятия, както и заплатите на самонаетите. За целта незабавно да се изготви електронна платформа, където всяко предприятие и всеки самонает да може бързо и лесно да подаде заявка за безлихвено кредитиране. Всички микро, малките и средни предприятия, които имат кредити и изпаднат в затруднения да ги изплащат да бъдат рефинансирани от Българската банка за развитие с една година гратисен период.
  1. Да се подпомогне фонд работна заплата на всички нуждаещи се микро, малки и средни предприятия в това число и в сферата на ресторантьорството и хотелиерството за периода на извънредното положение.
  1. Да се даде отсрочка за период от три месеца на всички микро, малки и средни предприятия да не плащат осигуровки към НАП и от това да няма последствия нито за работника, нито за работодателя. Размерът на осигуровките може да се добави към размера на безлихвеното кредитиране за всяко предприятие, което вземе такъв.
  1. Да се освободят от данък печалба микро, малките и средните предприятия в годината с извънредното положение. По този начин държавата ще дотира всички сектори, които имат ключово за структурата на българската икономика значение.
  1. Да се изготви краткосрочна и дългосрочна програма за развитието на стратегическите отрасли, както и да се стимулира българското производство във всички сектори и направления. Целта е да се дотират, подпомогнат и стимулират българските производители, което от една страна ще задвижи българската икономика и ще намали щетите от финансовите, икономическите и социалните последици от Коронавируса и ще направи до голяма степен страната конкурентоспособна и независима от външни фактори, кризи и форсмажорни обстоятелства от друга страна.
  1. Да се изготви оценка на финансовите и икономическите последици за страната от Коронавируса и правителството да поиска допълнително финансови средства от Европейския съюз за справяне с тях.
  1. Да се използва пълноценно интелектуалния потенциал на нацията за преодоляването на финансовите, икономическите и социалните последици от Коронавируса за страната.
  1. Незабавно да се въведе и да започне да функционира електронното правителство, което ще улесни не само малкия и среден бизнес, но и всички български граждани и ще оптимизира всички финансови, икономически и социални процеси в страната.
  1. Да се актуализира Националната стратегия за развитието на земеделието в Република България и земеделието да стане един от основните секторни приоритети.
  1. Да се изготви оценка за финансовите и икономическите загуби в сферата на туризма. На база на нея да се изготви специална програма за подпомагане на всички заети в областта на туризма, както и да изготви Стратегически план за развитието на българския туризъм, отчитайки последиците от Коронавируса. Един от акцентите в програмата да бъде ефективното използване на съществуващата материална база за целогодишно предоставяне на туристически услуги и приоритетно привличане на туристи и инвестиции в балнео-лечебния, здравния и медицински туризъм. Целта е България да се превърне в целогодишна туристическа дестинация.

Микро, малките и средните предприятия са гръбнака на българската икономика и от тяхното състояние както в краткосрочен, така и дългосрочен план зависи развитието не само на социалната, но и на всички други системи в страната. Именно за това Политическа партия МИР настоява правителството незабавно да предприеме комплекс от мерки и действия, които да подкрепят бизнеса и да гарантират доходите на хората.

ПП МИР настоява правителството да пренареди своите приоритети и стимулирането на българското производство, развитието на малкия и средния бизнес, както и развитието на туризма и земеделието да са сред тях.